Karate leerlingen bij Tomo no kai

woe1-okt2012 Woensdag 1e groep
Woensdag 2e groep woe2 -okt2012
vrij1-okt2012 Vrijdag 1e groep
Zaterdag 1e/ 2e groep zat 1-2 okt 2012

 

 

Sponsors Tomo no kai

ZA logo 2018